مراسم حنابندان

خدمات مجالس   با در اختیار داشتن تیمی مجرب و آموزش دیده و آگاه به رسم و رسوم های ایرانی همچون مراسم حنابندان، برنامه ریزیها و دیزاینهای خاصی را جهت انجام اینگونه مراسمهای سنتی در نظر گرفته که میتواند نظر شما را به خود جلب نماید.