آتش بازی

استفاده از آتش بازی و یخ خشک برای ورود عروس داماد و رقص تانگو و همچنین هنگام برش کیک باعث هرچه باشکوهتر شدن مجلس شما میگردد استفاده از دستگاههای جدید ریموت دار بدون نیاز به سیم کشی به زیباتر شدن اینگونه مراسمها کمک مینماید . 

آتش بازی ورودیه
این مرحله هنگام ورود عروس دامادبه داخل سالن وهنگامی که هوادرحال تاریک شدن است اجرا میگردد که حداقل شامل 10آتش سرد که دوطرفه محل ورود عروس داماد درورودیه ای که مخصوص عروس داماد دیزاین شده میباشد که تونلی از آتش ایجاد میکند وصحنه ای هیجان انگیز ودیدنی به وجود می آورد.

آتش بازی کیک
هنگام برش کیک عروسی اطراف جایگاه عروس داماد ویا درمحلی که مخصوص کیک دیزاین شده 6آتش سرد حداقل چیده میشود وهمراه بابرش کیک توسط عروس داماد روشن میشود که این صحنه باعث هرچه زیباتر شدن این مرحله ازمراسم میشود.