بارهای تزیینی

بارهای تزیینی همانطور که از اسم آنها پیداست جهت هرچه پر زرق و برق گردیدن مجلس شما هستند که با گل و شمع و ظروف سیلور و بلور و نور آرایی تزیین میگردند . در زیر نمونه هایی از این بارها به نمایش درآمده است .