دسر و کیک

بریدن کیک و تشریفات آن یکی از جذابیتهای مراسم عروسی و نامزدی است لذا تشریفات مجالس با همکاری سه شیرینی فروشی برتر ایران بهترین کیکهای عروسی و نامزدی و خوش طعم ترین دسرها را در مراسم شما به نمایش میگذارد .